آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناياب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دنبال چيز نايابى هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com