آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آدامس

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آدامس :  شما آدامس داريد : شخصي شما را مثل سايه دنبال ميكند.                                                          

شما آدامس ميجويد : به دلايل بسياري بايد از بعضي كارهايتان پشيمان باشيد .

www.aradpardaz.com