آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آرامش

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما درآرامش هستيد : بدبختي در كمين است.

شمااز ديگران ميخواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شد .

اشخاصي كه در جنگ هستند آرام ميكنيد : با دوستانتان درآرامش خواهيد بود.

بچه ها را آرام ميكنيد : خوشبختي

از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد :آينده شما روشن خواهد بود.

www.aradpardaz.com