آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارمني

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارمني : سرنوشت شما به نا اميدي و مصيبت كشيده ميشود.

شما ارمني هستيد : يك اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد .

شما به همراهي يك ارمني هستيد : بازگشت يك دوست قديمي

تعداد بسياري ارمني : نامه اي كه مدتها انتظارش را داشتيد به دستتان ميرسد .

www.aradpardaz.com