آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسباب

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

1 اسباب آشپز خانه : فقر
2 لوازم التحرير : خطر خيانت
3 اسباب فلزي : مرگ
4 اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد
5 اسباب سربي : ثروت
6 اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي
7 اسباب چيني : بيماري

شما فروشنده اسباب هستيد : بايد رنجهاي بسياري را تحمل كنيد .

خواب اسباب بازي : خانواده شما خوشبخت خواهند شد .

به بچه ها اسباب بازي مي دهيد : يك دوره خوشي شروع ميشود .

اسباب بازي ميخريد : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد .

به بچه ها اسباب بازي هديه ميدهيد : دوستان شما وفادارند .

اسباب بازي شكسته : بيماري .

www.aradpardaz.com