آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آستري

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب پارچه آستري : شما بسيار خود پسند هستيد .

آستر يك لباس را در مي آوريد : مراقب رقيب باشيد .

آستر يك كت و شلوارمردانه را در مي آوريد : مشاجره و نزاع

پارچه آستري مي خريد : يك ملاقات ناگهاني

www.aradpardaz.com