آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استوا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب خط استوا : زندگي شما دوباره خوش و خرم خواهد شد .

از خط استوا با يك كشتي عبور مي كنيد : زندگي جديدي را شروع خواهيد كرد .

ديگران از استوا عبور مي كنند : رقبا و دشمنان بسيارند.

www.aradpardaz.com