آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انبار

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انبار : در طول زندگي پول به آساني بدست مياوريد .

شما در يك انبار هستيد : موفقيت شما در كار و زندگي زناشوئي

چيزها را از انبار بيرون مي آوريد : تغيير مسكن

كاميون مخصوص حمل كالاهاي انبار : بي وفايي .

www.aradpardaz.com