آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مطربي

 

اگر ديد مطربي كرد و روي مي زد، دليل كه به چيزهاي حرام آيد و در ديدن مطربي كردن خيري نباشد.

www.aradpardaz.com