آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آويشن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آويشن : بزودي پولدار خواهيد شد .

شما با آويشن براي غذا سس درست مي كنيد : خوشبختي در عشق

آويشن مي خريد : امكانات ماليتان زياد مي شود

www.aradpardaz.com