آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باکره

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دختر باكره را مي بوسيد : خوشبختي بزرگ

شما را به يك دختر باكره معرفي مي كنند : لذايذ بسيار در پيش است .

يك دختر باكره را در بغل داريد : شادي بزرگ

يك دختر باكره را  مي ربائيد : زنداني خواهيد شد .

تصوير صورت يك دختر باكره : مشكلات شما را تهديد مي كنند .

شما در مي يابيد كه دختري باكره نيست : يك كينه شخصي

با باكره مقدس حرف مي زنيد : تسلي خاطر و آرامش

يك بيمارخواب باكره مقدس را ببييند :او كاملاً بهبود خواهد يافت .

www.aradpardaz.com