آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بافتن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بافتني : آسايش در خانه

يك طرح فانتزي ميبافيد : شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود .

يك زن جوان خواب ببيند كه مي بافد : او فوراً ازدواج خواهد كرد.

يك مادرخواب ببيند كه مي بافد : او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .

دشمنان مي بافند : دركارها و معاملات با موفقيت روبرو خواهيد شد .

ديگران مي بافند : دوستان به شما نارو مي زنند .

www.aradpardaz.com