آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بع بع

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

صداي بع بع يك بره را مي شنويد : خوشبختي در كارها

صداي بع بع تعدادي بره را مي شنويد : خوشبختي در خانواده

بره ها را مي بينيد كه بع بع مي كنند : در آمد شما بيشتر خواهد شد .

تعداد كثيري بره در حال بع بع كردن : نامزدي شما نزديك است .

www.aradpardaz.com