آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

منادي

 

اگر ديدمنادي بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردي صالح بود، دليل خير است.

www.aradpardaz.com