آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

منقار

 

اگر بيند او را به سانِ مرغان منقار بود، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند كركس يا عقاب او را به منقار بزد چنانكه دردش كرد، دليل مضرت بود و نقصان مال. اگر بيند منقار مرغي داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

www.aradpardaz.com