آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لوبيا

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن لوبيا درخواب خام و پخته وقت و بي وقت، دليل غم بود و در ديدن آن خيري نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  لوبيا يکماده غذائي است که در بسياري از کشورها به جاي نان و بدل نان مصرف مي شود زيرا مواد مغذي فراوان دارد. معبران سنتي، لوبيا را خوب ندانسته اند زيرا نفاخ است و نفخ شکم نيز در خواب تعبير خوشي ندارد ليکن معبران غربي آن را نعمت و برکت و خوبي شناخته اند چون بدل نان قرار مي گيرد و جوامع گرسنه و قحطي زده را سير مي کند. ابن سيرين خوردن لوبيا را غمو رنج دانسته و معبران ديگر نيز تقريبا همين عقيده را دارند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن لوبيا در خواب ، نشانة نگراني زياد و بيماري فرزندان است ، بخصوص وقتي ببينيد كه لوبياها در حال رشدند .

2ـ ديدن دانه هاي خشك لوبيا در خواب ، نشانة نوميدي زياد در زندگي است . بايد بيشتر مراقب خود باشيد تا به بيماري واگيردار مبتلا نشويد .

3ـ خوردن لوبيا در خواب ، خبر از بدبختي يا بيماري دوستي عزيز مي دهد .

www.aradpardaz.com