آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گلشکر

 

محمدبن سيرين گويد: گلشكر در خواب، دليل مال و غنيمت بود به قدرخورده بود.

www.aradpardaz.com