آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گلنار

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسي ومنفعت است. اگر بيند كه گلنار از درخت بگسست، دليل كه از عروس جدا شود يا از كنيزك.

www.aradpardaz.com