آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گوارش

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوارش درخواب، چون شيرين است، دليل منفعت است و تلخ وترش، دليل غم و اندوه است و هر گوارش كه درخاب بوي آن خوش بود، دليل بر مدح و ثناي او بود. اگر بوي ناخوش داشت، به خلاف اين است.

www.aradpardaz.com