آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گوگرد

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوگرد در خواب، دليل غم و اندوه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخي زننده اي زندگي شما را تهديد به نابودي خواهد كرد . بايد در معاملات خود با ديگران نهايت احتياط را به خرج بدهيد .

2ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بيشتر نگراني هاي شما ناشي از ثروت اندوزي است .

3ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتي كامل برخوردار خواهيد شد .

www.aradpardaz.com