آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کاريز

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در جائي كاريز مي كند، دليل كه با مردم خود مكر سازد، اين تا وقتي بود كه آب پديد نشده بود، اما چون پديد آمد و روان شد، حكم تاويل آن به نكاح كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند از كاريز آب روان شد، دليل كه مال به حيله جمع كند. اگر بيند در كاريز افتاد، دليل كه به مكر و حيله دچار شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند باغ را از كاريز آب داد، دليل كه با زن خود مجامعت كند.

www.aradpardaz.com