آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کاورس

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس تاويلش بد است. اگر ديد كاورس بفروخت، دليل مضرت است.

www.aradpardaz.com