آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کشکاب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عناب و بنفشه و شكر كشكاب كرده بود و مي خورد، دليل است مال حلال يابد و از غم برهد. اگر بيند نتوانست خورد، تاويلش به خلاف اين است.

www.aradpardaz.com