آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کلاژه

 

مرغي است و ديدن آن در خواب دليل بر مردي بي دين و بي فايده بود. اگر بيند كه كلاژه را بكشت و گوشت او را بخورد، دليل كه دشمن را قهر كند و مال او بستاند.

www.aradpardaz.com