آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کندنا

 

حضرت دانيال گويد: ديدن كندنا در خواب، دليل بر مردي بود كه او را به دوستي ياد كند.

www.aradpardaz.com