آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کنيزک

 

ابراهيم كرماني گويد: ديدن كنيزك در خواب مال است. اگر كنيزك بخريد، دليل كه مال يابد. اگر ديد بفروخت، دليل بر نقصان مال است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن کنيز خبر خوش شنود

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن کنيزک غم بود

www.aradpardaz.com