آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کهربا

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهرباي بسيار داشت، دليل كه به رنج و سختي منفعت پديد آيد.

www.aradpardaz.com