آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کيسگر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر بيند كسي كيسگري به وي داد، دليل است غمي به وي رساند وخوردن كيسگر به خواب چيزي نباشد.

www.aradpardaz.com