آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قرنفل

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن قرنفل به خواب، دليل بزرگي بود و ثناي نيك. اگر قرنفل بسيار داشت و به هر كس مي داد، دليل كه اهل آن ديار ثناي او گويند. اگر بيند قرنفل مي خورد، دليل مصيبت بود.

www.aradpardaz.com