آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ويراني

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن ويراني، دليل گمراهي است. اگر درخواب بيند كه جاي آبادان را خراب كرد، دليل است در شغل گمراه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر در خواب مسجد يا مدرسه يا خانقاه را ويران كرد، دليل نقصان دين و دنياى او بود.(و الله اعلم بالصواب).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت دارد. اگر در خواب جايي را ويران ببينيد و از ديدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شويد، تعبير ندارد ولي اگر ويراني ببينيد و اندوهي در شما پديد آيد غم و غصه است. ويران کردن نيز چندان بد نيست چون سازدگي است و تازه بايد ديد کجا و چه چيز را ويران مي کنيد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ويرانه : روابط شما با اطرافيان بهتر خواهد شد

ديدن ويرانه : غم وغصه

ديدار کردن از ويرانه ها : شما به مدارج عالي خواهيد رسيد

در ويرانه ها خوابيدن : ضرر و زيان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ويرانى در خواب، بيانگر مشكلات فراوان است.

www.aradpardaz.com