آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

ترسائي

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر كسي اين خواب را بيند كه دشمني دارد، دليل است بر وي نصرت يابد، زيرا كه ترسا نصراني است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائي بيند كه مسلمان شد، دليل كه مسلمان شود و بميرد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر ديد با ترسايان و مسيحيان صحبت داشت، دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف است.

www.aradpardaz.com