آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيرايه

 

محمد بن سيرين گويد:

پيرايه در خواب، دليل بر مال و زينت زنان و كنيزان كند، بر قدر و قيمت پيرايه كه ديده است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند پيرايه وي اراسته است و به جواهر پوشيده است، دليل كه به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بيند پيرايه او ضايع شد، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر بيند پيرايه زنان داشت، دليل كه غمگين شود.

www.aradpardaz.com