آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بادروک

 

ريحان کوهي

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خوردن بادروك درخواب سه وجه بود.

اول: حاجت روائي،

دوم: كام يافتن،

سوم: ديدار غائب.

www.aradpardaz.com