آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبگوشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آبگوشت در خواب، نشانة صداقت وصميميت و حمايت دوستان است.

اگر فردي عاشق ، خواب آبگوشت ببيند، نشانة تعلق خاطري پايدار است.

اگر شخصى در خواب ببيند كه مشغول تدارك آبگوشت است، علامت آن است كه آينده‏ى خود و ديگران را در اختيار خواهد گرفت.

 

www.aradpardaz.com