آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اردکون

 

بدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.

www.aradpardaz.com