آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افروشه

 

محمد بن سيرين گويد:

افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند، سخن خوب و لطيف و خوش بود و چون بسيار ديد مالي بود كه به رنج و سختي بدست آورد. اگر ديد اندك افروشه كسي به او داد و بخورد، دليل كه از آن كس سخن لطيف بشنود، چنانكه موافق طبع بود. اگر ديد افروشه بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطيف، دوم: مال، سوم: مراد يافتني كه در دل بود.

www.aradpardaz.com