آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افسرده

 

ابراهيم كرماني گويد:

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر ديد چيزي افسرده همي خورد، دليل كه به قدر آن، وي را غم و اندوه رسد. اگر ديد افسرده كسي بدو داد و از وي بخورد، دليل كه با شخصي او را جنگ و خصومت افتد. اگر از وي هيچ نخورد، اندوهي به وي نرسد.

 

جابر مغربي گويد:

خوردن افسرده در خواب، دليل كه او جنگ و خصومت افتد و علي الجمله هيچ خير در خوردن افسرده نباشد.

www.aradpardaz.com