آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبنبات

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر ببينيد كه آب نبات درست مى‏كنيد، علامت آن است كه دست به كار بسيار بزرگ و سودآورى خواهيد زد.

اگر ببينيد كه آب نبات مى‏خوريد، نشانگر يك تفريح و گردش دسته جمعى مى‏باشد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد آبنبات درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به كاري صنعتي و سود آور دست خواهيد زد .

2ـ اگر خواب ببينيد آبنبات مي خوريد ، علامت آن است كه پيرو جوان به تفاهم مي رسند و تفريحات دسته جمعي در راه است .

3ـ اگر خواب ببينيد آبنبات ترش مزه اي ميخوريد ، دلالت بر آن دارد كه بيمار خواهيد شد و از افراد قابل اعتماد زيان و رنج خواهيد ديد .

4ـ اگر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات از كسي مي گيريد ، علامت آن است كه مورد احترام و ستايش ديگران قرار خواهيد گرفت و خوشبخت خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات براي كسي ميفرستيد ، نشانة آن است كه به كسي پيشنهاد غير اخلاقي مي دهيد و با مخالفت او روبرو مي شويد .

www.aradpardaz.com