آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آشيانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسي
آشيانه خالي : ضرر؛ غيبت طولاني

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يك آشيانه خالى، علامت آن است كه يكى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترك و شما را دچار نگرانى مى‏سازد.

اگر يك آشيانه با يك تخم يا جوجه ديديد، بيانگر آن است كه بايد خود را براى پايه‏ريزى يك زندگى جديد آماده كنيد.

ديدن لانه حيوانات وحشى، نشانه‏ى آن است كه شما در زندگى با افراد بسيار بد و سودجويى در ارتباط هستيد. اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد.

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر زنى خواب آشيانه را ببيند، علامت آن است كه منزل خود را تغيير خواهد داد. اگر ديديد كه آشيانه‏اى خالى و پر از تخم‏هاى شكسته‏ى پرندگان است، در زندگى و آينده خود دچار نااميدى‏هاى بسيارى مى‏شويد.  اگر خواب ببينيد در آشيانه اي پرندگاني نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگي خانوادگي علاقمند خواهيد شد. و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آشيانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه به كاري سودآور علاقمند خواهيد شد.

اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد.

2ـ ديدن آشيانة خالي در خواب ، نشانة آن است كه از جدايي با دوستي غمگين خواهيد شد.

3ـ اگر خواب ببينيد در آشيانه اي پرندگاني نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگي خانوادگي علاقمند خواهيد شد. و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت.

4ـ ديدن ديدن آشيانه اي مملو از تخمهاي شكستة پرندگان ، نشانةآن است كه در زندگي به شكست و نوميدي دچار خواهيد شد.

www.aradpardaz.com