آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

احتضار

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جان دادن : يک سلامتي قدرتمند
ديدن کسي که جان ميدهد : نشانه خوب براي کسي که او را درحال جان دادن ميبينيم
زني در حال جان دادن: از دست دادن يک ارث ، يا يک نيابت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستيد.

 

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببينيد ، علامت آن است كه با بي توجهي خود ارزش كارتان را كم مي كنيد و همچنين بيماريي شما را به مرگ تهديد مي كند.

 

3ـ اگر در خواب حيوانات وحشي را در حال احتضار ببينيد ، نشانة آن است كه از خطري خواهيد گريخت.

 

4ـ اگر خواب ببينيد حيوانات اهلي در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعيتي روبرو مي شويد.

www.aradpardaz.com