آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوشادر

 

ديدن نوشادر به خواب، دليل غم و اندوه است.

www.aradpardaz.com