آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آراستن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد براي جشن جايي را با گلهاي رنگارنگ مي آراييد ، نشانة تغييرات و فراز و نشيبهاي مطلوب و خوشايند در زندگي است . اگر فردي جوان چنين خوابي ببيند ، دلالت بر تفريحات دسته جمعي و مطالعة‌پر ثمر دارد .

اگر خواب ببينيد قبر يا تابوتي با گلهاي سفيد آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهيد يافت .

اگر در خواب ديدى كه مكانى را بسيار آراسته كرده‏ايد و يا در حال آراستن آن جا هستيد، نشانگر آن است كه شما فراز و نشيب‏هاى مطلوب و خوشحال‏كننده‏اى در زندگى خود خواهيد داشت. اما اگر فرد جوانى چنين خوابى را ببيند، دليل بر آن دارد كه يك گردش دسته جمعى و بسيار شادى را در پيش خواهد داشت.

www.aradpardaz.com