آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيلوفر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد.

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com