آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لاستيک

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما لاستيک در اينجا به معني جنس لاستيک است که ماده اي است نرم و پر مصرف. لاستيک در خواب هاي ما نشان دهنده نرمش و ملايمت و قابليت انعطاف شديد است.

www.aradpardaz.com