آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماکيان

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه مرغ خانگي بسيار داشت، دليل است سروري يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن ماكيان به خواب، دليل زني بود با جمال و مال. اگر بيند ماكيان در خانه او خانه كرد دليل است از زني منفعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماكيان به خواب سه وجه است.

اول: زن صاحب جمال.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم خانه.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماکيان وخروس زيادي نعمت باشد

www.aradpardaz.com