آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آلاچيق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آلاچيق در خواب، بدين معنا بود كه شما در عشق بسيار خوش شانس هستيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آلاچيق : شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .

شما تنها زير يك آلاچيق هستيد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

شما با ديگران زير آلاچيق هستيد : معشوقتان به ملاقات شما مي آيد .

شما زير يك آلاچيق خوشه هاي انگور را مي چينيد: زندگي زناشوئي شما خوشبخت و موفق خواهد شد.

www.aradpardaz.com