آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيشواز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پيشواز کردن مهمان ناخوانده

 

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد جمعي به پيشواز شما آمده اند ، علامت آن است كه ميان آشنايان و بيگانگان شهرتي به دست مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد خود به استقبال كسي مي رويد ، علامت آن است كه طبخ خونگرم سازش پذيري شما با ديگران ، جواز ورود شما به هر مكاني خواهد بود .

www.aradpardaz.com