آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

احتياج

 

ليلا برايت مى‏گويد:

احساس نياز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما محتاج هستيد : بدبختي

شما احتياج به دكتر داريد : پول به دستتان ميرسد .

احتياج به پرستار داريد : كارهاي سودمند .

احتياج به خدمتكار داريد : كارهايتان با مخالفت ديگران مواجه خواهند شد .

محتاج به عشق هستيد : يك شراكت از هم پاشيده ميشود.

احتياج به يك دوست داريد : خوشبختي

ديگران احتياج دارند : كارهاي سودمند در انتظارتان است .

www.aradpardaz.com