آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خيابان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خيابان : موفقيت در امورکاري

خيابان طويل با سنگفرش زيبا : مئقعيت خوشايندي برايتان پيش خواهد آمد

خيابان روشن : شادي بزرگ

خياباني که در تاريکي فرو رفته است : مراقب خودتان باشيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در خياباني راه مي رويد ، نشانة آن است كه تقريباً از رسيدن به هدفي كه خواهانش هستيد ، نوميد خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در شهري دوردست در خياباني آشنا راه مي رويد ، نشانة آن است كه به سفري خواهيد رفت اما سودي كه انتظار داشتيد از طريق اين سفر به دست بياوريد به دست نخواهيد آورد .

3ـ اگر خواب ببينيد هنگام عبور از خياباني از حملة جنايت كاري هراسانيد ، نشانة آن است كه براي پيش بردن كارهايتان دست به كار خطرناكي مي زنيد .

www.aradpardaz.com