آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

راننده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

راننده : مسافرت با شخصي خوش سفر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد براي انحام كار يا تفريح ماشين مي رانيد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد.

2ـ اگر خواب ببينيد به آهستگي ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه از انجام وظايف خود نتايج مساعدي به دست مي آوريد .

3ـ اگر خواب ببينيد با سرعت ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلي خطرناك به كاميابي دست خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com